Carlton Whitacre Awarded Lifetime Achievement Award